Lidmaatschap opzeggen?

Het opzeggen van je lidmaatschap moet schriftelijk met een email aan leden@volley68.nl of met een brief aan Ledenadministratie Volley’68, Postbus 43, 7580 AA LOSSER. Je ontvangt dan van ons bin-nen twee weken een bevestiging van je opzegging.

Geeft in je mail of brief aan:
• Naam
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Email-adres
• Reden van opzeggen

Het opzeggen van je lidmaatschap moet vóór 1 mei.

Bij andere afmeldingsdatum na 30 april is men wel contributie verschuldigd voor het hele volgende seizoen, dus vanaf de opzeggingsdatum tot de 30 april daarop volgend. Want door ons zijn immers al kosten gemaakt voor o.a. bijdrage NeVoBo, trainers en zaalhuur.

Alleen opzeggen bij de trainer is dus NIET voldoende, opzeggen kan dus alleen schriftelijk of per email gebeuren bij de ledenadministratie (Erik Kamphuis).

Als je in de loop van het seizoen verhuist, geef dit dan ook even door aan Erik Kamphuis van de le-denadministratie. Ook andere wijzigingen zoals bankrekening, email, telefoon graag even doorgeven.